JAK SI VYPOČÍTAT VÝPLATU

Jak si vypočítat výplatu

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Umíte si sami spočítat výplatu? Víte, jaké daně platíte, co za Vás odvádí zaměstnavatel, kdy je plátcem stát? Jaké pro Vás mají výhody jednotlivé druhy zaměstnávání? Nevíte?

Na školách se učí mnoho věcí, ale to co každý potřebuje dnes a denně umět, to jest: Spočítat si výplatu, vědět na jaké úlevy mám právo a naopak jaké povinnosti mám já a jaké můj zaměstnavatel. To vše stále ještě spadá do říše těžko dostupných informací. I v době internetu narazíte na to, že se tímto tématem zabývá hned několik zákonů ( o dani z příjmu, o sociálním pojištění, o zdravotní pojištění,  Zákoník práce atd.)  V praxi to vypadá tak, že výpočet mzdy je odvyslý na ustanoveních v různých zákonech. My jsme se pokusili pro Vás sepsat to nejdůležitější do jednoho textu. Žádná omáčka, odkazy, prostě jen fakta.

Čtěte, hloubejte a hlavně nezoufejte.

red. LaP

 

 

Druhy smluv, jejich výhody a omezení

 

HPP – hlavní pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr je smlouva mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. Musí být upřednostněn vždy, pokud zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává soustavnou, periodicky se opakující práci. O pracovní poměr se jedná i tehdy, pokud je zaměstnanec zaměstnán na částečný úvazek. Zaměstnavatel i zaměstnanec platí sociální a zdravotní odvody ze mzdy. Zaměstnavatel 34% a zaměstnanec  11%.

Výhody pro zaměstnance

• Zaměstnanec je sociálně a zdravotně pojištěn.

• Má nárok na placenou dovolenou.

• V případě nemoci je vyplácena nemocenská.

• Práce v pracovním poměru se započítává do let, které je nutné odpracovat, aby zaměstnanci byl přiznán starobní

        důchod.

• Silná ochrana zaměstnance před propuštěním ze zaměstnání.

• Při ztrátě zaměstnání je možné se přihlásit na ÚP.


DPČ – dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti patří mezi takzvané dohody mimo pracovní poměr. DPČ uzavírá zaměstnavatel s pracovníky, jejichž činnost nemá charakter soustavné práce nebo je nárazová. Činnost může být opakující se, nicméně nesmí přesáhnou v průměru 20 hodin týdně. Toto je počítáno průměrem za celé období, což je doba trvání smlouvy maximálně však jeden kalendářní rok. Zaměstnavatel i zaměstnanec platí sociální a zdravotní odvody ze mzdy. 

• Nemá automaticky nárok na placenou dovolenou, pokud toto není výslovně sjednáno ve smlouvě.

• V případě nemoci je vyplácena nemocenská (podmínkou je, aby v měsíci, kdy pracovní neschopnost vznikla, byl sociálně         pojištěn).

• Práce na DPČ se započítává do let, které je nutné odpracovat, aby zaměstnanci byl přiznán starobní důchod.

• Při ztrátě zaměstnání je možné se přihlásit na ÚP a žádat o podporu v nezaměstnanosti.


DPP – Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce se sjednává u jednorázových prací, kde není předpoklad, že se budou periodicky opakovat. Pokud se tak stane, má zaměstnavatel povinnost uzavřít DPČ. Z DPP neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec odvody do výše hrubé mzdy 10.000 Kč.

• Zaměstnanec může odpracovat pouze 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.

• Pokud si zaměstnanec vydělá více jak 10.000 Kč hrubého platí odvody zaměstnanec i zaměstnavatel, a to z celé částky.

• Nemá nárok na placenou dovolenou. 

• V případě nemoci není vyplácena nemocenská.

• Práce se nezapočítává do let, které je nutné odpracovat, aby zaměstnanci byl přiznán starobní důchod.


Vymezení základních pojmů

Sociální pojištění 

• Odvádí se z HPP, DPČ od výše mzdy 2.500 a u DPP pokud mzda přesáhne částku 10.000 Kč, tak se odvádí z celé mzdy. 

• Vypočítává se ze skutečné výše mzdy a není stanovena žádná minimální částka za měsíc či rok. Maximální vyměřovací

        základ pro placení pojistného je pro rok 2016 stanoven na 1.296.288 Kč.

 

Výše odvodu sociálního pojištění

• 6,5%  odvádí zaměstnanec ze své hrubé mzdy.

• 25% odvádí zaměstnavatel z hrubé mzdy zaměstnance.

 

Co stát z tohoto pojištění vyplácí

• Neschopenky od 15. dne nemoci (do 14. dne platí zaměstnavatel)

• Podporu v nezaměstnanosti

• Peněžitá podpora v mateřství (je vyplácena po dobu 28 týdnů od nástupu na PPM)

• Důchody

 

Zdravotní pojištění

• Odvádí se z HPP, DPČ od výše mzdy 2.500 a u DPP pokud mzda přesáhne částku 10.000,- Kč, tak se odvádí z celé

        mzdy. 

• Platba zdravotního pojištění je povinná pro každého a je stanovena minimální výše odvodu, která se odvíjí od výše

        minimální mzdy. 

 

Za koho platí zdravotní pojištění stát

• Za děti a studenty

• Důchodce

• Rodiče na PPM či RD

• Za osoby vedené na ÚP atd.

 

Ve výše uvedených případech, pokud tito lidé jdou pracovat, odvádí zdravotní pojištění jen ze skutečné hrubé mzdy, kterou si vydělali – nedopočítává se do zdr. minima.

Pokud se u člověka změní status a stane se pojištěncem stát či jím být přestane, má ze zákona povinnost tuto změnu nahlásit zaměstnavateli do 8 dnů! Pokud tak neučiní a zaměstnavateli by bylo naúčtováno penále z chybně provedeného odvodu, má zaměstnavatel právo toto penále strhnout zaměstnanci ze mzdy. 


Osoby, které nejsou pojištěncem státu

 

Minimální výše zdravotního pojištění

Opět se skládá z toho, co je zaměstnanci strháváno z hrubé mzdy a z odvodu, který platí za zaměstnance zaměstnavatel.

 

Kolik se odvádí

• 4,5% z hrubé mzdy platí zaměstnanec

• 9% vypočítaných z hrubé mzdy odvádí zaměstnavatel

Pokud pracovník pracuje například na zkrácený úvazek, nemá již jiné zaměstnání a jeho mzda tak celkově nedosahuje ani minimální mzdy, přesto je zaměstnavatel povinen provést srážku minimálně ve výši minimální mzdy.

Celková minimální výše zdravotního pojištění činí 13,5% z minimální mzdy.

To znamená 13,5% z 9.900 Kč(min. mzda) = 1.337 Kč/měs.

 

Příklady výpočtu z pohledu čisté mzdy zaměstnance:

 

a) Pojištěnec státu

Zaměstnanec je student a jeho hrubá mzda činí 5.000 Kč 

4,5% z 5.000 Kč = 225 Kč

 

b) Zaměstnanec není pojištěnec státu a nemá jiného zaměstnavatele.

Hrubá mzda zaměstnance činí 5.000 Kč

4,5% z 5.000 Kč = 225 Kč

9% z 5.000 Kč = 450 Kč (platí zaměstnavatel)

Celkem 675 Kč

Dopočet do minima:

1.337 - 675 = 662  (Tato částka bude stržena zaměstnavatelem z čisté mzdy zaměstnance a odvedena zdravotní pojišťovně.)

 

Co pojišťovna z tohoto pojištění platí?

• Zdravotní péči (ošetření) u lékaře či v nemocnici 

• Léky

• Lázeňský pobyt předepsaný lékařem

• Zdravotní a kompenzační pomůcky


Výpočet daně z příjmu

Každý zaměstnanec má právo u jednoho zaměstnavatele (v jednom měsíci) na slevu na dani. Podmínkou pro uplatnění slevy je podepsání prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (růžové prohlášení). Pokud zaměstnanec v jednom měsíci pracuje pro více zaměstnavatelů, může si slevu uplatnit pouze u jednoho z nich!

Výše slev

• Základní výše slevy na poplatníka činí 2.070 Kč/měsíc

• Student + 335 Kč/měsíc

• Invalida 1. a 2. stupně  + 210 Kč/měsíc

• Invalida 3. stupně  + 420 Kč/měsíc

• Sleva na dítě  + 1. dítě 1.117 Kč  nebo 2. dítě 1.417 Kč nebo 3 a více dětí  1.717 Kč/měsíc

 

Jak vypočítat daň z příjmu u poplatníka – hrubá mzda 15.500 Kč 

(podepsal RP prohlášení, neuplatňuje slevu na dítě)

• Hrubá mzda + 34% (odvody zaměstnavatele) = superhrubá mzda.

• Superhrubá mzda zaokrouhlená na celé stokoruny nahoru se nazývá vyměřovací základ.

• Výše daně je 15% z vyměřovacího základu.

• Sleva na poplatníka činí 2.070,- Kč/měsíc 

Příklad:

Hrubá mzda 15.500

Superhrubá mzda: 15.500 * 1,34 = 20.770

Vyměřovací základ 20.800

Daň 15% z 20.800 = 3.120

Sleva na poplatníka je 2.070

Srážka daně po slevě je 3.120 – 2.070 = 1.050

 

Jak vypočítat daň z příjmu při uplatnění slevy na dítě 

(zaměstnanec podepsal RP a uplatňuje slevu na jedno dítě)

Hrubá mzda 15.500

Superhrubá mzda: 15.500 * 1,34 = 20.770

Vyměřovací základ 20.800

Daň 15% z 20.800 = 3.120

Sleva na poplatníka je 2.070

Sleva na dítě: 1.117

Srážka daně po slevě je 3.120 – 2.070 – 1.117  =  -67

Pokud při uplatnění dítěte vyjde záporné číslo, tzv. daňový bonus, tato částka bude přičtena k čisté mzdě.

Pozor!!! Toto platí pouze u slevy na děti, pokud záporné číslo vyjde například už po slevě na poplatníka nebo při invaliditě, tak se k čisté mzdě přičte daňový bonus maximálně do výše slevy na dítě! 

Příklad: (poplatník podepsal RP, uplatňuje slevu na 1 dítě)

Hrubá mzda: 9.900

Superhrubá mzda: 13.266

Vyměřovací základ: 13.300

Daň: 1.995

1.995 – 2.070 – 1.117 = -1.192

K hrubé mzdě bude přičtena pouze částka do výše slevy na dítě, to znamená 1.117 Kč.

Měsíční daňový bonus lze vyplatit pokud:

• Měsíční mzda dosahuje alespoň poloviny minimální mzdy (4.950 Kč)

• Výše daňového bonusu činí alespoň 50 Kč

• Maximálně však 5.025 Kč/měsíc

Při ročním zúčtování daní či daňovém přiznání může poplatník daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč/rok.


Výpočet čisté mzdy

1) Zaměstnanec je student, podepsal RP a pracuje na DPČ. Výše hrubé mzdy činí 15.250 Kč

Hrubá mzda 15.250 Kč

Superhrubá mzda  (hr.m. + 34%) 20.435 Kč

Vyměřovací základ 20.500 Kč (superhrubá mzda zaokrouhlena na stokoruny nahoru)

Daň z příjmu 15% z vyměřovacího základu činí 3.075 Kč

Sleva na poplatníka je 2.070 Kč

Sleva na studenta je 335 Kč

Daň po slevách ( 3075-2070-335) 670 Kč 

Zdravotní pojištění ( 4,5 % z hr.m.) 687 Kč

Sociální pojištění ( 6,5% z hr.m.) 992 Kč

Čistá mzda: 15.250  – 670 (daň) – 687 (zdr. poj.) – 992 (soc. poj.) = 12.901 Kč

 

2) Zaměstnanec je student, podepsal RP a pracuje na DPČ. Výše hrubé mzdy činí 1.580 Kč

Hrubá mzda 1.580 Kč

Superhrubá  mzda  1.580 Kč ( zaměstnání malého rozsahu – do 2.500 Kč bez odvodů zaměstnavatele)

Vyměřovací základ 1.600 Kč ( superhrubá mzda zaokrouhlena na stokoruny nahoru)

Daň z příjmu 15% z vyměřovacího základu činí 240 Kč

Sleva na poplatníka je 2.070 Kč

Sleva na studenta je 335 Kč

Daň po slevách ( 240-2.070-335 = - 2165) 0 Kč 

Zdravotní pojištění (u zam. malého rozsahu se neplatí) 0 Kč

Sociální pojištění (u zam. malého rozsahu se neplatí) 0 Kč

Čistá mzda: 1.580 – 0 – 0 – 0 = 1.580 Kč

 

3) Zaměstnanec je student, nepodepsal RP a pracuje na DPČ. Výše hrubé mzdy činí 15.250 Kč

Hrubá mzda 15.250 Kč

Superhrubá mzda  (hr.m. + 34%) 20.435 Kč

Vyměřovací základ 20.500 Kč ( superhrubá mzda zaokrouhlena na stokoruny nahoru)

Daň z příjmu 15% z vyměřovacího základu činí 3.075 Kč

Sleva na poplatníka je 0 Kč

Sleva na studenta je 0 Kč

Daň po slevách (3.075-0-0) 3.075 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5 % z hr.m.) 687 Kč

Sociální pojištění (6,5% z hr.m.) 992 Kč

Čistá mzda: 15.250  – 3.075 (daň) – 687 (zdr. poj.) – 992 (soc. poj.) = 10.496 Kč

 

4) Zaměstnanec podepsal RP, pracuje na DPČ a uplatňuje si slevu na jedno dítě. Výše hrubé mzdy činí 15.250 Kč

Hrubá mzda 15.250 Kč

Superhrubá mzda  (hr.m. + 34%) 20.435 Kč

Vyměřovací základ 20.500 Kč (superhrubá mzda zaokrouhlena na stokoruny nahoru)

Daň z příjmu 15% z vyměřovacího základu činí 3.075 Kč

Sleva na poplatníka je 2.070 Kč

Sleva na jedno dítě je 1.117 Kč

Daň po slevách ( 3.075-2.070-1.117) -112 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5 % z hr.m.) 687 Kč

Sociální pojištění (6,5% z hr.m.) 992 Kč

Čistá mzda: 15.250  + 112 (daňový bonus)  – 687 (zdrav. poj.) – 992 (soc. poj.) = 13.683 Kč

 

5) Zaměstnanec podepsal RP a pracuje na DPČ (jsme jediným zaměstnavatelem a hlídáme min. výši zdr. pojištění). Výše hrubé mzdy činí 6.860 Kč

Hrubá mzda 6.860 Kč

Superhrubá mzda  (hr.m. + 34%) 9.193 Kč

Vyměřovací základ 9.200 Kč (superhrubá mzda zaokrouhlena na stokoruny nahoru)

Daň z příjmu 15% z vyměřovacího základu činí 1.380 Kč

Sleva na poplatníka je 2.070 Kč

Daň po slevách (1.380 -2.070 = -690) 0 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5 % z hr.m.) 309 Kč

Sociální pojištění (6,5% z hr.m.) 446 Kč

Dopočet do zdravotního minima:

Minimální výše zdravotního pojištění je 13,5% z 9.900 Kč tj. 1.337 Kč

1.337 - 309 (4,5% z hr. mzdy) – 618 (9% odvody zaměstnavatele) = 410 (doplatek do minima, bude strženo ze mzdy)

Čistá mzda: 6.860 – 0 (daň) – 309 (zdrav. poj.) – 410  (dopočet do min.) – 446 (soc. poj.) = 5.695 Kč

 

6) Zaměstnanec podepsal RP, pracuje na DPP. Jeho hrubá mzda je 5.280 Kč.

 

Hrubá mzda 5.280 Kč

Vyměřovací základ 5.300 Kč (hrubá mzda zaokrouhlená na 100 Kč nahoru)

Daň z příjmu 15% z vyměřovacího základu činí 795 Kč 

Sleva na poplatníka je 2.070 Kč

Daň po slevách (795 -2.070 = -1.275 ) 0 Kč 

Čistá mzda: 5.280 – 0 = 5.280 Kč

 

7) Zaměstnanec nepodepsal RP, pracuje na DPP. Jeho hrubá mzda je 5.280 Kč.

Hrubá mzda 5.280 Kč

Vyměřovací základ 5.280 Kč (u DPP do 10 000 se daní srážkovou daní, pro tento účel se vyměřovací základ nezaokrouhluje na celé stokoruny nahoru)

Daň z příjmu 15% z vyměřovacího základu činí 792 Kč 

Sleva na poplatníka je 0 Kč

Daň po slevách ( 792 -0 = 792 ) 792 Kč 

Čistá mzda: 5.280 – 792 = 4.488 Kč

 

Věříme, že Vám toto pomohlo. Snad jste si udělali představu.

Hodně štěstí

Vaši kolegové z LaP

 

 

Copyright © 2018 prilezitosti.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.